Slovo autora – Jak vznikala tato kronika?

Snad žádný text nemůže začít jinak, než vysvětlením autora, co ho k napsání textu vedlo. Nejinak tomu bude i u tohoto povídání. Nemohu nechat čtenáře těchto řádků v nejistotě, zda je vůbec nějaký důvod k tomu, číst si v těchto řádcích dál. To bych byl opravdu nerad, abyste teď se čtením skončili.

Dovolte mi proto, abych se nejdříve představil. Jmenuji se Miroslav Náplava. Jsem povoláním veterinární lékař. Ano jsem NÁPLAVA jako řada potenciálních čtenářů těchto řádků. To příjmení není zas tak běžné a svádí k tomu, přemýšlet o tom, kde se vzalo, kde se s ním je možno setkat. Ty otázky si možná kladl nejeden z Vás.  Vím, že je mezi Náplavy řada těch, kteří se do stejného hledání svých kořenů pustili také. Otázky o svém původu si kladl i můj strýc Karel Náplava z Kroměříže, na jehož práci jsem navázal.

Dnes, kdy se stal počítač součástí každé domácnosti, tedy i té mojí, jsem se v klidu svého domova postupně prokousával taji oboru, který se nazývá genealogie. Začalo to nejdříve zadáním klíčového slova Náplava do vyhledávače Google. Však to znáte, najednou jsou před Vámi stovky odkazů. Odkazy se dotýkaly konkrétních osob, ale i geologických a geomorfologických jevů, ale také folkové skupiny stejného jména z Ústí nad Labem.

Pak jsem se pustil do hledání odpovědi na to, jak začít, kde hledat. V té souvislosti jsem narazil na problém. Prakticky všechny historické dokumenty, tedy i matriky, jsou psány převážně německy a to různými typy kurentu tak, jak se v průběhu let měnil. Nezbylo, než se na konkrétních materiálech postupně s těmito typy písma seznámit a naučit se je číst.

Neminuly mě ani stránky Ministerstva vnitra, na kterých jsou vyčísleny počty nositelů různých příjmení. Z nich jsem se dozvěděl, že nás Náplavů v ČR žije okolo 230 mužů a o trochu vyšší počet žen. Když si pak zobrazíte mapu České republiky, zjistíte, že větší část Náplavů žije na Slovácku v podhůří Chřibů na pravém břehu řeky Moravy. Logicky z toho vyplynulo, že tento kraj je místem původu rodu Náplavů.

Také jsem si ověřil, že pojmenováním Náplava jsou označováni lidé, kteří v kraji či místě nejsou starousedlíky, nýbrž naopak jsou to přistěhovalci. Při hledání odpovědi na otázku, kde se vzalo ono příjmení NÁPLAVA, jsem narazil na snad nejvýstižnější výklad významu tohoto příjmení v koutku jazyka českého, kde autor v závěru shrnuje svoje poznatky o používání slova náplava v české řeči:

Z kontextů citovaných příkladů použití vidíme, že za náplavu, cizí prvek v dlouhodobě budovaných komunitách starousedlíků vesnic, měst, čtvrtí jsou pociťováni přistěhovalí i po třiceti letech. Slovo náplava nese negativní rys. Nevím, jestli to náhodou něco nevypovídá o “české xenofobii”. Tento i následující význam má společný významový rys cizího elementu v nějaké uzavřené skupině lidí. V Čechách prostě náplavy nemají lidé rádi.

Výklad příjmení Náplava se vyskytuje i v jiných  pracech některých autorů, odvozený od slovesa naplaviti – loviti ryby do náplav (vrší), jak zní v textech staročeštiny. Tento výklad se mi však v souvislosti s dalšími získanými poznaky z matrik i ostatních dokumentů jeví velmi nepravděpodobný. Na základě všech poznatků lze potvrdit, že naši předci nebyli původními obyvateli místa, kde žili v době vzniku svého příjmení.

Ještě jsem nemusel navštívit žádnou matriku, žádný archiv, ani cestovat za poznatky do míst, kde se nacházejí a kde jsou uloženy, a už mi mé snažení přineslo nečekaný úspěch. Vyhledávač Google mi při zadání klíčového slova Náplava zobrazil mimo jiné i odkaz na výsledky vyhledávání v  centrální databázi International Genealogical Index se 270 záznamy o předcích Náplavů od počátku XVII. století až do poloviny XIX. století narozených a žijících ve farnosti Buchlovice v obcích Stříbrnice a Buchlovice.

Mezinárodní Genealogický Index (IGI) je databáze genealogických záznamů, sestavená z několika zdrojů, které vede Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů-svatých (Mormonů).  Původně byl index vytvořen v roce 1969, aby pomohl zajistit údaje pro výkon chrámových obřadů při pohřbech.

IGI obsahuje zdarma genealogické informace, získané z různých zdrojů, včetně jmen a dat pro vykonavatel obřadů v poslední den (LDS), záznamy získané od přispěvatelů, kteří nejsou členy církve, a údaje získané z mikrofilmů se záznamy o narození nebo sňatcích.  Index obsahuje miliony záznamů o jednotlivcích, kteří žili mezi lety 1500 a 1900, především ve Spojených státech, Kanadě, Latinské Americe a Evropě.  Pokračující práce genealogických bádání byly zaměřeny na získání databáze genealogických dat z jiných regionů a národů pro zájemce, kteří chtějí sestavovat svůj rodokmen.

IGI obsahuje mnoho duplicitních názvů, nahromaděných v průběhu času z různých zdrojů.  Mnoho IGI záznamů obsahuje údaje o zadavateli a datu podání (ale pouze se souhlasem zadavatele).  IGI je k dispozici na FamilySearch , genealogických LDS internetových stránkách.

V roce 1995, poté, co byla ukončena hlavní diskuse, byla dohoda mezi židovskými a LDS komunitami rozbita. Židovská komunita nařídila odebrat z Mezinárodního Genealogického Indexu v budoucnu jména všech zemřelých Židů, která byla bádáním získána, neboť jsou v rozporu s politikou církve. “

V roce 2008 Vatikán vydal prohlášení, že diecéze využijí farní záznamy Mormonů k provádění genealogických výzkumů.

Tento materiál byl pro mne rozhodující v celém prvotním shromažďování poznatků o rodu Náplavů, kterému jsem se v tu dobu již přes 3 roky příležitostně věnoval. Od tohoto zjištění jsem bez jakýchkoliv pochybností mohl konstatovat, že my Náplavové máme 400letou historii svého rodu, která je spojena s historií Buchlova a jeho panství. V tu chvíli jsem se s definitivní platností rozhodl, že se tomuto hledání budu trvale věnovat a to do hloubky. Již z prvých poznatků IGI jsem zpracoval prvou verzi spíše teoretických úvah o původu Náplavů, kterou jsem věnoval nejbližším členům rodiny.  Již zde jsem se snažil data vsadit do kontextu doby života našich předků.

Jak už to tak obvykle bývá, náhoda či štěstí přeje připraveným. Moravský zemský archiv v Brně ve spolupráci s Dolnorakouským archivem v St. Pöltenu provedl v letech 2011 – 2013 digitalizaci archivních matrik ze svého depozitáře, zahrnující matriky z obcí Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje a zpřístupnil je veřejnosti. Pro ty, kteří se o tuto problematiku nikdy nezajímali, chci jen upřesnit. Matriky jsou vedeny ve velkých městech od konce XVI. století a na farnostech menších měst a obcí pak zhruba od poloviny XVII. století. Dělí se na matriky živé a archivní. Ty živé jsou uloženy v obcích a v Okresních archivech. Jsou to ty, v nichž jsou data osob narozených a žijících zhruba do 100 let nazpátek od současného data. K hledání v těchto matrikách musíte doložit, že pátráte po datech o svém přímém předku či příbuzném. No a pak jsou to matriky archivní, tedy starší sta let, v nichž můžete hledat bez omezení, ale pouze na základě povolení správce archivu. Ty jsou uloženy v zemských oblastních archivech. No a právě tyto matriky byly zpřístupněny na internetu.

Další roky jsem ve svém volnu sedával u počítače obklopen papíry a trpělivě jsem prohlížel jednotlivé matriky a pořizoval výpisky o všech záznamech o narození, sňatcích a také úmrtí všech zde zapsaných Náplavů. Některé zajímavé a rozhodující odkazy jsem si hned kopíroval do svého soukromého archivu dokumentů. Ze všech těchto záznamů, jsem sestavil přehledné tabulky a chronologicky i místně je seřadil. Z těchto přehledů jsem pak pro každého nositele jména Náplava, který zasáhl do populace Náplavů v celé této historii, sestavil do excelové tabulky osobní list, do kterého jsem o každém jednotlivci shromáždil a ucelil všechna životní data, která se mi podařilo vyhledat – datum narození; jeho rodinný původ (oba rodiče); místo, kde žil; jeho manželku/y a také všechno jeho potomstvo nalezené v matrikách. Do seznamu byli zařazení především muži, výjimečně ženy, jejichž potomstvo neslo opět příjmení Náplava, nikoliv však ženy, které provdáním změnily příjmení a jejichž potomstvo se již nejmenovalo Náplava. To by prostě přesáhlo rámec mého hledání.

V další fázi mého hledání jsem si doplnil řadu historických dat z uvedeného období, doplňoval další poznatky o příslušnících rodu Náplavů a to jak žijících, tak našich předků. V průběhu těchto pátrání za pomoci internetu se mi podařilo získat řadu zajímavostí a dalších informací. Za rozhodující dokumenty, které se mi podařilo vyhledat, považuji disertační práci Lukáše Čoupka z Masarykovy university z Brna na téma: Správa a samospráva poddanských vsí Uherskohradišťska před zavedením obecního zřízení, ze které jsem získal informace o podílu členů rodu na této správě v Buchlovském panství. Zcela mimořádný objev odhalila rigorozní práce Mgr. Kateřiny Krejčí z roku 2007 na téma Lovecký soud na Buchlově, ze které vyplynulo, že již před rokem 1611 žili ve Stříbrnicích Bartoň a Jan Náplavové. Až nakonec se ke mně dostal odkaz na Lánový rejstřík z roku 1676 a na Urbář Buchlovského panství z roku 1611.

Ze získaných poznatků jsem vytvořil textovou část této kroniky, do níž jsem transponoval své poznatky do historických dat každé jednotlivé doby. Text jsem rozdělil do kapitol, zahrnujících vždy zhruba 50 let. U každé kapitoly jsem v úvodu stručně popsal nejvýznamnější fakta doby, která přímo či nepřímo ovlivňovala život našich předků. Do textu jsem vkládal přepisy (citace) z jednotlivých matrik. Snažil jsem se přepisem udržet i grafickou podobu záznamu z matriky. Lze však konstatovat, že přepisy nejsou vždy zcela zdařilou podobou původního textu a mohou se v nich vyskytovat chyby dané zkreslením přepisu. Pro lepší orientaci v textu  a k propojení textu kroniky s daty v osobních listech jednotlivců jsem barevně odlišil každého jednotlivce v textu. Slouží tak jako odkaz a kliknutím na něj se Vám zobrazí osobní list uvedené osoby, ve kterém jsou shrnuta veškerá data o uvedené osobě. Každý si tak může zpracovat svou přímou linii o svém původu. Seznam záznamů z matrik pak může každý využít k ověření dat přímo v matrikách.

Dospěl jsem k závěru, že by bylo škoda nechat si informace, které jsem shromáždil do obsáhlé databáze, pouze pro sebe. Proto jsem se rozhodl s nimi oslovit všechny mnou zjištěné nositele příjmení Náplava a požádat je o spolupráci při dokončení rodové kroniky, neboť mé materiály končily na přelomu XIX. a XX. století. Ve spolupráci s oslovenými Náplavy se podařilo rozjet práce na dokončení kroniky. Chtěl bych právě na tomto místě poděkovat zejména Lubomíru Náplavovi z Napajedel, který se spolu se svým bratrem Ondřejem rozhodl zpracovat webové stránky obsahující shromážděná data a textovou část kroniky. Jejich zveřejnění je tak završením mého více jak desetiletého snažení o odhalení historie našeho rodu. Děkuji všem, kteří se na získání informací podíleli. Děkuji také své ženě, že se mnou měla celá léta trpělivost a byla nakloněna mé zálibě.

Byl bych rád, kdyby dnešní Náplavové doplnili data o svých nejbližších příbuzných. Vždyť každý člověk ve své paměti uchovává vzpomínky na rodiče, prarodiče, sourozence, případně strýce a tety. A to je právě oněch chybějících 100 let informací o příslušnících rodu Náplavů.  Vzhledem k dnešním možnostem, je reálné shromáždit kopie dokumentů, které jsou rozesety po jednotlivých domácnostech Náplavů po celé republice, ba i v zahraničí. Tyto kopie jde předávat v digitalizované podobě. Všem, kteří dnes i v budoucnu přišpějí k pokračování Kroniky Náplavů, ať již vzpomínkami, daty či dokumenty, předem děkuji, že udrží tyto webové stránky jako živý organizmus pro budoucí pokolení.